Tag: คาสิโน

การเล่นคาสิโน

คาสิโน ทำให้ความเจริญมากขึ้นจริงๆหรือ?

คาสิโนกับเรื่องของความเจริญในด้านอื่นๆ หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเดียว กล่าวคือ ถ้าประเทศไหน มี คาสิโน เกิดขึ้นที่เมืองไหน เมืองนั้นๆ ก็มักจะมีเศรษฐกิจดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้น ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เจริญขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหาร ที่พัก ร้านขายของที่ระลึก รวมไปถึงธุรกิจบริการต่างๆ เช่นบริการนวดตัว สปา ฯลฯ จึงเป็นที่น่าสงสัยของหลายคน ว่าถ้าเป็นอย่างนั้น แล้วทำไม ไม่ทำคาสิโนในหลายๆเมืองเพื่อให้ประเทศชาติเจริญเร็วๆ

Back To Top